نشریۀ اندیش‌نامۀ معماری داخلی نشریه‌ای عملی-تخصصی است که دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانشجویان و فعالان این رشته را منتشر می‌کند. برای این منظور از مقالات تالیفی، گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و ترجمۀ مقالات خارجی استقبال می‌کند. هدف از انتشار این نشریه گردآوری نتایج فعالیت‌های پژوهشگران رشتۀ معماری داخلی به صورت متمرکز در یک پایگاه علمی است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، دی 1400 

ابر واژگان